Skip to main content

Privacy policy & Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De overeengekomen Abonnementsvorm staat op de voorzijde van het in inschrijfformulier vermeld.

1.2 Bij abonnementen op basis van 1 x per week trainen hanteert BPTTL het flexibele trainingstegoeden systeem, d.w.z. dat u recht heeft op een bepaald aantal trainingstegoeden voor de abonnementsperiode, zoals met u overeengekomen. U bent geheel vrij in het opnemen van deze tegoeden; echter aan het einde van iedere abonnementsperiode komt het resterende aantal tegoeden te vervallen.

1.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement

2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd, met dien verstande dat er te allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.

2.2 Het abonnement kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.

2.3 De consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de ondernemer.

2.4 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt 1 volle kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de 1e dag van een kalendermaand door middel van een aangetekend schrijven of door invulling van een opzegformulier.

2.5 Indien opzegging niet conform artikel 2.3 plaatsvindt, zal het abonnement automatisch worden verlengd.

2.6 De machtiging die u aan BPTTL heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten zal deze nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, door BPTTL worden ingetrokken.

2.7 Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement. Vooraf betaalde contributiegelden en eventueel resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de einddatum van het abonnement, worden niet gerestitueerd.

Artikel 3 Wijzigen van de abonnementsvorm

3.1 De abonnementsvorm kan gedurende minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd, tenzij dit een upgrade betreft.

3.2 Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant worden gewijzigd, met inachtneming van 1 volle kalendermaand.

Artikel 4 (Tijdelijk) stopzetten van het abonnement

4.1. Bij een langdurige blessure of ingeval van een zwangerschap zal uw abonnement tijdelijk worden aangepast.

4.2. Indien u buiten een straal van 15 km van het sportcentrum gaat verhuizen kan, in overleg met BPTTL, uw abonnement worden stopgezet.

4.3. In geval van een tijdelijke stopzetting van uw abonnement wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.

4.4. Indien men eigenhandig een tijdelijke stopzetting van een abonnement invoert door opzegging en van de punten 4.1 & 4.2 is geen sprake of er is geen overleg geweest de eigenaar van BPTTL, dan zal bij her inschrijving, inschrijfkosten à €25,- worden berekend.

Artikel 5 Abonnementskosten

5.1 Het incasseren van de abonnementsgelden zal elke kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankof girorekening. Indien wij om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, heeft BPTTL het recht om u storno- c.q. administratiekosten in rekening te brengen.

5.2 De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien u, om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij BPTTL u van uw betalingsverplichting heeft ontheven doormiddel van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

5.3 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houdt BPTTL het recht om u de toegang tot de sportstudio te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

5.4 Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten op u worden verhaald.

5.5 BPTTL behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.

Artikel 6 Openingstijden

6.1 De openingstijden van de sportstudio worden vastgesteld door BPTTL. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van diverse publicaties. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen zal de sportstudio gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van of restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement

7.1 U dient zich te houden aan de door BPTTL gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere sportkleding, noodzakelijke orde en discipline.

7.2 In de sportruimte dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek en een gesloten bidon is verplicht.

7.3 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of vastgestelde reglementen, zal in alle gevallen op u worden verhaald.

Artikel 8 Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht

8.1 BPTTL is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de sportstudio. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de bar worden afgehaald.

8.2 U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening van elke tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen de sportstudio is geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.

8.3 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop BPTTL geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt BPTTL ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.

BPTTL

Escudostraat 18
2991 XV Barendrecht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0612075026

Copyrights © BPTTL. Alle rechten voorbehouden. KvK: 61029351 - Algemene voorwaarden - Sitemap